• Standaard header

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Bij een abonnement van tenminste een jaar gelden de eerste drie maanden als garantieperiode. Indien je in de eerste 3 maanden 20 maal conform de garantiekaart getraind hebt en je hebt geen resultaat behaald, heb je het recht je abonnement op te zeggen. Je abonnement wordt dan met terugwerkende kracht omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement van minimaal drie maanden met het daarbij behorende tarief. Heb je een korting, cadeau of contributievrije periode ontvangen bij de aanvang van het abonnement, dan worden deze voordelen alsnog in rekening gebracht.

2. Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving en wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, na de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd in de vorm van een maandelijks opzegbaar abonnement.

3. De overeenkomst is opzegbaar per het einde van de overeengekomen periode met een opzegtermijn van een volle kalendermaand. Er is geen recht op restitutie van de eenmalige kosten bij inschrijving. Bij herinschrijving dienen de eenmalige kosten wederom betaald te worden.

4. Het abonnementsgeld wordt geïncasseerd in vaste periodes van vier weken. De debiteurenadministratie wordt uitbesteed aan een derde partij, die namens Juvenalis handelt. Bij een betalingsachterstand van drie maanden of meer wordt het abonnementsgeld voor de gehele lidmaatschapsperiode ineens en in totaliteit opeisbaar. Juvenalis is bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente en kosten.

5. Juvenalis / Sport Boutique Veghel behoudt zich het recht voor om tarieven, openingstijden, roosters, faciliteiten voorwaarden, huisregels en andere zaken te wijzigen.

6. Opzeggen dient te geschieden in de club door middel van een te ondertekenen formulier in tweevoud. Aanvragen voor andere wijzigingen van een abonnement kunnen in behandeling worden genomen als ze schriftelijk (op papier of per e-mail) worden ingediend.

7. Het verblijf bij Juvenalis geschiedt op eigen risico. Juvenalis en de medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor letsel/blessures. Schade die bewust of onbewust wordt toegebracht aan inventaris en/of het pand zal verhaald worden op de veroorzaker.

8. Bij afwezigheid om gezondheidsredenen van langer dan een maand kan op basis van een medisch attest het abonement worden onderbroken, waarbij abonnementsduur wordt verlengd met de periode van de onderbreking.

9. Gebruikers van Juvenalis die zich naar het oordeel van directie en personeel schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van Juvenalis of haar medewerkers negatief beïnvloeden kunnen tijdelijk of definitief de toegang ontzegd worden. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

10. Het gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht. Je dient schone sportschoenen en gepaste sportkleding te dragen.

11. Het lid is verplicht om alle medische beperkingen te melden tijdens de intakeprocedure. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om bij twijfel omtrent de gezondheidstoestand zich medisch te laten adviseren of keuren.

12. Juvenalis respecteert de privacy van de leden. Juvenalis heeft het recht om persoonlijke informatie van het lid te gebruiken voor de eigen administratie. Het lid geeft door lid te worden verder toestemming aan Juvenalis om de door haar verstrekte gegevens te verwerken en gebruiken en op te nemen in de database, aangelegd door Madonna’s. in het kader van de dienstverlening. Deze gegevens worden steeds, met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Juvenalis hiertoe krachtens de wet of gerechtelijke uitspraak verplicht is. Het is mogelijk dat het lid telefonisch, per e-mail of anderszins wordt benaderd om het lid te informeren of in het kader van de begeleiding door Juvenalis.

Nieuws

 • Openingstijden feestdagen

  Openingstijden sinterklaas, kerst en oud-en-nieuw: Sinterklaas: normale op...

  Lees meer
 • Juvenalis en Madonna’s zijn weer helemaal open!

  Geheel in overeenstemming met de eisen van het RIVM kan iedereen weer gewoon ...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Personal Training

  Personal Training

  Je krijgt persoonlijke coaching, een programma op maat én voedingsbegeleiding. Samen gaan we voor een optimaal resultaat.

  Meer informatie
 • Small Group Training

  Small Group Training

  Onze professionele circuitcoach begeleidt en motiveert je en jij bereikt je doelen.

  Meer informatie
 • Afvallen

  Afvallen

  Het BenFit voedingsprogramma leert je om op een verantwoorde manier met voeding om te gaan.

  Meer informatie